1. กำหนดนโยบายและประกาศนโยบาย
     ผู้บริหารกำหนดนโยบาย คือ การส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กร เรียนรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานเป็นประจำและต่อเนื่อง

     2. จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
     มีการจัดอบรมให้กับผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ทุกคนในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงหลักการ และประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส และมีการจัดทำคู่มือ การทำกิจกรรม 5 ส ให้กับผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างทุกคน

     3. ตั้งคณะกรรมการ 5 ส

     4. เขียนแผนการดำเนินการกิจกรรม 5 ส

      5. ดำเนินการ
     5.1 ถ่ายรูปก่อนทำกิจกรรม 5 ส
     5.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการทำความสะอาด ครั้งใหญ่ และถื่อเป็นวันเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรม      5 ส โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างทุกคน ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
     5.3 สำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อแบ่งเขตความรับผิดชอบ
      คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ทุกพื้นที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบ และสอดคล้องกับแผนการปฎิบัติกิจกรรมขององค์กรด้วย
     5.4 การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
      เป็นการตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการปฎิบัติกิจกรรม 5 ส โดยมีการจัดประกวดพื้นที่ที่มีการดำเนินการ 5 ส ซึ่งมีคณะกรรมการจะเป็นผู้ตรวจสอบและให้คะแนน เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
      5.5 ถ่ายรูปหลังทำกิจกรรม 5 ส
     5.6 คณะกรรมการรายงายผลการประเมินการทำกิจกรรม 5 ส ให้ผู้บริหารทราบและแจ้งผลการประกวดให้ทุกหน่วยงานทราบ
     5.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือ ที่ช่วยส่งเริมการจัดกิจกรรม 5 ส เช่น ข้อ คำขวัญ บอร์ดประชาสัมพันธ์

     6. การกำหนดมาตรฐานปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
      เมื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่องและทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว คณะกรรมการจึงนำมากำหนดเป็นมาตรฐานของการทำกิจกรรม 5 ส ต่อไป ดังนั้น การตรวจติดตามผลจึงมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานของกิจกรรม 5 ส
     7. การยกระดับกิจกรรม 5 ส
      การทำกิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ในขั้นสูงอื่นๆ ได้ง่ายในอนาคต องค์กร นำเทคนิคอื่นๆ มาผสมผสานกิจกรรม 5 ส เช่น กิจกรรมข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ เป็นต้น

     8. การส่งเสริมกิจกรรม 5 อย่างต่อเนื่อง
      การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมกรรม 5 ส เป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคี แต่กิจกรรม 5 ส จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นควรทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลช้างเผือกได้ให้ความสำคัญและสนันสนุนอย่างจริงจัง พนักงานงานทุกคน็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตลอดมา จึงทำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส จนเกิดความเคยชินในที่สุด