1. ชื่อโครงการ
โครงการ "อบรมเทคนิคการทำกิจกรรม 5 ส."

2. หลักการและเหตุผล

      เนื่องจากปัจจุบัน สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้งองค์กรทุกองค์กรต้องเผชิญกับอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการคิดค้นสิ่งใหม่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน และค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการที่จะพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา
งานให้มีคุณภาพสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงได้จัดทำโครงการอบรมเทคนิคการทำกิจกรรม 5 ส ขึ้น เนื่องจาก 5 ส เป็นกิจกรรมคุณภาพ
พื้นฐานอย่างหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของการทำกิจกรรม 5 ส โดยช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานที่นำองค์กรไปสู่การบริหารงานเชิงคุณภาพในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพัฒนาคุณภาพ (QCC) ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management หรือ (TQM) และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 อีกด้วย

       นอกจากนี้ โดยส่วนตัวของบุคลากรในเทศบาลตำบลช้างเผือกเอง เมื่อได้ทำกิจกรรม 5 ส จะช่วยทำให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้เรื่อง 5 ส และการจัดระบบ
เอกสารมากขึ้น มีจิตสำนึกในการทำงานที่มีระเบียบเรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทำงาน และมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้บรรยากาศ
ในการทำงานดีขึ้น และน่าทำงานมากขึ้นด้วย

3. วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ หลักการทำกิจกรรม 5 ส ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในที่ทำงาน และระบบเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทันสมัย และปลอดภัย
     2. เพื่อปลูกฝังสุขลักษณะ เสริมสร้างนิสัย ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา และพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีจิตสำนึกที่ดี ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น
     3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ในการผลักดันองค์กรให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 อย่างเป็นธรรม ต่องเนื่อง และเห็นผลสำเร็จ
     4. เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส สู่ระบบการปฏิบัติจริงจนเกณฑ์การประเมินรับรองเป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส สำเร็จยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคม

4. กลุ่มเป้าหมาย

      พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในเทศบาลตำบลช้างเผือก จำนวน 100 คน

5. วิธีดำเนินการ

     5.1 จัดทำโครงการและรายละเอียดของโครงการ
     5.2 อบรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำกิจกรรม 5 ส
     5.3 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ทุกกอง นำความรู้ ไปถ่ายทอดสู่บุคลากรในแต่ละสายงานของตนและเริ่มลงมือปฏิบัติ พร้อมทำการติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
      5.4 ตรวจและประเมินผลการดำเนินงาน
     5.5 ประกาศรับรองผลงานดำเนินกิจกรรม 5 ส และมอบใบรับรองอันดับแสดงถึงความสำเร็จอย่างแท้จริง

6. สถานที่ดำเนินการ
      โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยกำหนดการ ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551

7. งบประมาณดำเนินการ

     งบประมาณจำนวน 75,000 บาท (โดยเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2551 จำนวน 50,000 บาท และงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย ประจำปี พ.ศ.2550 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 25,000 บาท)
     

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ทำให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำกิจกรรม 5 ส ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ในที่ทำงาน และระบบเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทันสมัย และปลอดภัย
       2. ทำให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา และพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น
       3. ทำให้บุคลากรในองค์กรมีความร่วมมือร่วมใจ ในการผลักดันองค์กรให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และเห็นผลสำเร็จ
       4. ทำให้องค์กรมีการพัฒนาในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส สู่กระบวนการปฏิบัติจริงจนผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองเป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส สำเร็จยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสังคม