เรื่อง  การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก  พ.ศ.2543


 
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยได้รับความเห็นชอบ จากเทศบาลตำบลช้างเผือก และโดยได้รับอนุมัติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
                                         ี้

ข้อ 1

 
              เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "เทศบัญญัติตำบลช้างเผือก  เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดิน ที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก พ.ศ.2543"

 

ข้อที่ 2  
          เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือกแล้ว 7 วัน

 

ข้อที่ 3  
       บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อน ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ 1 ไร่
 
ข้อที่ 4  
       ให้นายกเทศมนตรี ตำบลช้างเผือก รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจสั่งการ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2543

(ลงชื่อ)  จันทร์แก้ว  ลัทธิกุล

(นายจันทร์แก้ว  ลัทธิกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก


อนุมัต

เรืองวิทย์  จารุจารีต
(นายเรืองวิทย์  จารุจารีต)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่